CAPTURE THE REAL YOU

Chociaż żyjemy w XXI wieku to sytuacja kobiet w wielu krajach świata nadal jest dramatyczna.

Za sprawą grup propagujących prawa kobiet wiele się zmieniło w Europie czy Stanach Zjednoczonych w ciągu minionego stulecia. A jednak nadal są tacy, którzy chcą zamknąć nam-kobietom usta, chcą narzucić swoją wolę i zabronić decydowania o własnym życiu i zdrowiu.

Jeszcze 10 lat temu żaden kraj na świecie (!) nie dawał kobietom i mężczyznom równych praw. Bank Światowy opublikował w ub. roku raport „Kobiety, biznes i prawo”, z którego wynika, że tylko sześć krajów daje równe prawa obu płciom. Każdy kraj był oceniany w ośmiu kategoriach: swoboda przemieszczania się, podjęcie pracy, wynagrodzenie, zawieranie małżeństwa, posiadanie dzieci, zarządzanie majątkiem, działalność biznesowa, prawo do emerytury. Najgorzej wypadły kraje na Bliskim Wschodzie i w Afryce Północnej.

Idąc ulicą w Tiznit (Maroko) ujrzałam tą reklamę z hasłem „Capture the real you” i łańcuchem – dokładnie na linii ust dziewczyny na zdjęciu. Było to tak symboliczne i mocne, że natychmiast podniosłam aparat do oka. Dokładnie w momencie naciskania spustu migawki zza baneru wyszły dwie kobiety. Już wtedy wiedziałam, że jest to zdjęcie, które mówi, a nawet krzyczy. Tym bardziej cieszę się, że zostało docenione przez jury konkursu OKo magazynu Kontynenty (1. miejsce w kategorii „Afryka”).

Although we live in the 21st century, the situation of women in many countries of the world is still dramatic.

Much has changed in Europe or the United States over the past century through groups that promote women’s rights. And yet there are still those who want to close women’s mouths, want to impose their will and forbid the right to decide about their own lives and health.

Even 10 years ago, no country in the world (!) gave men and women equal rights. Last year, the World Bank published the report ‘Women, business and law’, which shows that only six countries give equal rights to both sexes. Each country was assessed in eight categories: freedom of movement, taking up work, remuneration, marriage, having children, property management, business activities, and the right to retirement. The countries in the Middle East and North Africa had the lowest scores.

Walking down the street in Tiznit (Morocco) I saw this ad with the slogan “Capture the real you” and a chain – exactly on the line of the girl’s lips in the picture. It was so symbolic and strong that I immediately raised the camera lense to my eye. Exactly when the shutter button was pressed, two women came out from behind the banner. Even then I knew that this is a picture that says and even screams. The more I am glad that it was appreciated by the jury of the OKo contest of the magazine Kontynenty (1st place in the ‘Africa’ category).

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on pinterest
Share on email

Komentarze

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *